Óvoda

ÓVODAI JÓ GYAKORLATOK - IV. A beszédindítás egyéni komplex terápiája

A Kiskőrösi EGYMI sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodai csoportjaiban alkalmazott jó gyakorlataink hospitálások, intézménylátogatások, nyílt napok, konferenciák, műhelymunkák alkalmával megismerhetők, adaptálhatók.

A jó gyakorlat címe: A beszédindítás egyéni komplex terápiája 3-7 éves korban

 A jó gyakorlat kifejlesztője: Csaplár Péterné

 A jó gyakorlat célja : a megkésett beszédfejlődéssel, szenzomotoros diszfáziával, afáziával, autizmusnak tűnő, de inkább kommunikációs zavar talaján  kialakult magatartászavarral küzdő  sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók  beilleszkedési esélyeinek biztosítása.  Az integráló iskolákban/ óvodákban a tanulók sikeres helytállásának támogatása, hatékony felkészítésük a felnőtt életben való helytállásra.

 A pedagógusok attitűdváltozásának elősegítése, módszertani kultúrájának bővítése. Esélyteremtő környezet kialakításához módszertani segítségnyújtás. A komplex egyéni fejlesztés meghonosítása, 3-7 éves korig.

Az integráló, és szegregáló óvodák mindegyikébe, valamint az általános iskola első csoportjára terveztük. Terápiás órán belül, terápiás órán  kívül is alkalmazható, home tréningben.

A jó gyakorlat leírása:

A beszédindítás 45 percben történik,  3  éves kortól egyéni, komplex terápiában.  A feladatokba szorosan beleágyazva a mozgás-beszéd-ritmus egységének az erősítése, a vesztibuláris rendszer fejlesztése, a primitív reflexprofil leépítése változatos eszközökkel, a mozgáskoordináció kialakítása, egyensúlyi rendszer fejlesztése történik. Minden mozgásformához verset, dalt, mondókát, vagy számolást,  a hétköznapi   környezetben előforduló tárgyak valós,  de kicsinyített, háromdimenziós formáját használjuk,  majd ezután kétdimenziós, majd ikonos, stilizált formafelismerés, és  megnevezés történik,  mozgásos, játékos feladatokkal. Lehet ez fogantyús puzzle háziállatokkal, (állathangok előcsalogatása) memóriakártyák kép-képpárosítással és megnevezéssel, alak-háttérillesztéssel, azonosságok, vagy kakukktojás felismerése. Játékos, utánzó  dalocskák közös tanulása, eljátszása.  Első lépésként passzív szókincset fejlesztünk, majd az után mondás szintjéig kell eljutni. Az elején csak hangok, hangfutamok, aztán, gőgicsélés, szótöredékek és később a  szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok, majd bővített és ragozott szavakkal bővített mondatok  képzése , vagyis  a gyermek kifejezőkészsége a cél.

Várható eredménye:

A komplex terápia nagymértékben elősegíti a gyermek komplex fejlődését, javul az irányíthatóság, az együttműködési készség, javul a játékos feladattudatra nevelés, az önfegyelem, önuralom, és ennek koronájaként a kommunikációs rendszer alapja, a beszéd.. Javul a szociális beilleszkedési készség, javul a viselkedészavar, javulnak az egyéb kognitív készségek is.  Az egyébként hagyományos módszerrel már nem indítható beszéd esetében is nagymértékben eredményes.

Csaplár Péterné