Békés Iskola

Békés iskolák program a Kiskőrösi EGYMI-ben

Egyedülálló módszerrel a bántalmazások ellen

A Kiskőrösi EGYMI a békésebb intézményi légkör kialakításának útján,

avagy a „Békés iskolák” program megvalósítása

Az intézmény bemutatása

Intézményünkben, a Kiskőrösi EGYMI-ben tanulásban és értelmileg akadályozott valamint autizmussal élő gyermekek/tanulók nevelő-oktató munkáját végezzük. Óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola és autista csoport működik. Emellett utazótanári feladatokat látunk el a Kiskőrösi Tankerületben, ahol az integrációt felvállaló iskolák sajátos nevelési igényű tanulóinak ellátását szervezzük. Tantestületünkben 35 főállású pedagógus dolgozik.

 Pedagógiai programunk mottója: ”A legjobb pedagógiai módszerekre alapozva, folyamatosan megújítva önmagunkat, segítjük gyermekeink sokoldalú fejlődését és környezetünk inkluzívvá – befogadóvá – válását.” Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkból kilépő fiatalok sikeresen illeszkedjenek be a társadalomba és megtalálják helyüket a munka világában is. Ezt a célt az alkalmazott korszerű tanulásszervezési eljárásokkal igyekszünk elérni. Alsó tagozaton és az óvodában a Lépésről lépésre program alkalmazásával tesszük ezt, felsőben pedig a projektoktatással és a kooperatív tanulás alkalmazásával. Intézményünk munkatársai tizenöt jó gyakorlatot dolgoztak ki, melyek az együttnevelést hivatottak segíteni az integráló intézményekben. Ezek átadása az érdeklődő intézmények számára folyamatosan történik. Több a tanulási folyamatot megsegítő terápiás eljárást alkalmazunk. Sikeresen működik a kutyás terápia, a só- és színterápia, a fény-és hangterápia. Folyamatosan keressük sajátos nevelési igényű gyermekek számára azokat a pontokat, ahol ők is megmutathatják azt, hogy miben tehetségesek. Intézményünk kezdeményezésére indult útjára a „Szépíró verseny”, mely mára az SNI Tehetségsegítő Tanács jóvoltából országos versennyé nőtte ki magát. Az intézmény mellett működő „Játékkal a tudásért” alapítvány már harmadik éve pályázati úton nyert pénzből szervezi meg sajátos nevelési igényű gyermekek számára a területi és az országos „Ki mit tud?” vetélkedőt.

 Intézményünk folyamatosan vesz részt pályázatokban (HEFOP 2.1.2, TÁMOP 3.4.2, TÁMOP 3.1.7, TÁMOP 3.1.6, TÁMOP 3.4.2), melyeknek köszönhetően folyamatos szakmai és infrastrukturális fejlesztéseket végezhetünk. Öt tantermünkben digitális táblával rendelkezünk és forrásközpontként ingyenesen kölcsönzünk fejlesztő eszközöket az integráló intézmények pedagógusai, gyógypedagógusai és a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok számára. A kölcsönzés során módszertani segítséget is kapnak azok, akik igénybe veszik a szolgáltatást

 A szülői munkaközösség hatékonyan és szorosan működik együtt az intézmény pedagógusaival, a vezetéssel. Nyitott iskola lévén nem csak más intézményeket, hanem a szülőket is szívesen várjuk a gyerekeknek szervezett programokra, versenyekre, projektzárókra. Ilyenkor ők is aktívan részt vesznek a szervező, lebonyolító munkában. Valljuk, hogy eredményes nevelő-oktató munkát csak a szülőkkel való szoros kapcsolattartással, együtt gondolkodással lehet megvalósítani. Ebben az évben is megszervezzük azt a jótékonysági bálunkat, melynek bevételét a gyerekek táboroztatásának támogatására szánjuk.

 Munkánk során természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot azokkal a civil szervezetekkel, egyesületekkel, cégekkel melyek adományokkal, programokkal segítik mindennapi munkánkat.

 

A „Békés iskolák” programba való bekapcsolódásunk

A programmal intézményünk helyettes vezetője találkozott először, amikor 2016 decemberében a Mozgásjavító EGYMI szakmai napján meghallgatta Adler Katalin előadását a „Békés iskolák” programról. Megoldási lehetőséget látott az iskolai környezetünkben megjelenő agresszió és a bántalmazás kezelésére, megelőzésére. Ezért kezdeményezésére 2017 januárjában a tantestületből 18 fő részt vett Zuglóban, a Rendészeti Központban egy bevezető előadáson. Hazaérve több kollégával együtt elköteleződtünk a program iránt és megalakítottuk a Kiskőrösi EGYMI Békítő teamét. Elsődleges feladat a diagnosztizálás volt. Kérdőíves módszerrel mértük fel, azt hogy milyen formában és szinten van jelen az intézményben a bántalmazás, az agresszió a szülők, a pedagógusok, a diákok körében. A kiértékelést követően látható volt, hogy bizony megjelenik az erőfölényen alapuló viselkedés nemcsak szóbeli megnyilvánulásokban, hanem tettlegességben is. Hiányzik az intézményben a gazdaszellem, vagyis nem figyelünk, nem vigyázunk eléggé az iskola környezetére, az itt használatos eszközökre. Az utóbbi években növekedett az iskolai hiányzások száma és az internetes közösségi oldalak nem etikus használata is problémát jelent.

A kérdőíves felmérés eredményeinek feldolgozását követően a team feladata, hogy szervezett programokon keresztül a szélesebb körű összefogást koordinálja. Sajátosan az intézményben felmerülő problémákat szem előtt tartva készítettük el munkatervünket. Ebben a békés szemlélet kialakítását, formálását célozzuk meg egyrészt a team által szervezett rendezvényekkel, másrészt a hagyományos iskolai programokban való megjelenéssel. Kiemelten kezeljük a kampányokat, mert ezek esetében hosszú távon összeadódnak a szemléletváltás területén elért apró eredmények. Rövid távon is jelentős hozadékot könyvelhetünk el, hiszen a kampány időszaka alatt érezhetően csökken az iskolai agresszió, mivel mindenki a megvalósítással, az eredmények elérésével foglalatoskodik.

 2017 tavaszán Sándor Éva pszichológust egy újabb bevezető előadás megtartására kértük fel. Ezen a tantestület másik fele és érdeklődő szakemberek, szülők vettek részt. Ünnepélyes megnyitót szerveztünk annak deklarálására, hogy mi elkötelezett hívei vagyunk a programnak. Meghívott előadók segítségével és a bántalmazás ellenes filmek levetítésével érzékenyítettük iskolánk tanulóit a program iránt. A csoportok, osztályok elkészítették békés zászlóikat, logóikat, amelyek jelképezik elhivatottságunkat. Ezek a zászlók a mai napig ott „lobognak” az osztálytermekben. A nyitó program zárásaként békegalambot formáztunk, egy flashmob képet. Szülői értekezleten az osztályfőnökök tájékoztattuk a szülőket a programról.

 Ezt követően a team tagok kezdeményezésére a hangosan csapódó ajtók megszüntetésére szerveztük meg a „Csendes ajtók napját”. Ott, ahol rendeltetésszerűen használták, egy „Csendes ajtó vagyok” feliratú matricát ragasztottunk fel. A programnak nagyon nagy motiváló ereje volt, a diákok versengtek, hogy melyik csoport az ajtajára kerül fel hamarabb a matrica. Azóta érzékelhetően kevesebbszer csapódik ajtó az iskolánkban.

Ősszel újabb képzéssel kezdtük a tanévet. Sándor Éva és Adler Katalin a „Békés és biztonságos közösség - Az iskolai bántalmazás jelenségének megértése és megelőzése” című tréninget hozták el Kiskőrösre. Felállítottuk iskolánk Béke fáját és megkértük a gyerekeket, hogy fogalmazzák meg, mitől lenne békésebb az iskolai környezet. Gondolataikat felírták egy levélre és felakasztották a Béke fára. Olyan gondolatokat fogalmaztak meg, ami szükséges, ahhoz, hogy biztonságos környezetet tudjunk kialakítani. A Békés iskolák programot bevontuk a hagyományaink közé tartozó programokba is. Örökös ÖKO iskola lévén a projektnapokban kapott helyet: az állatok világnapjánál az elhagyott, kikergetett, bántalmazott állatok védelmére, a helyes viselkedés szabályaira hívtuk fel a gyerekek figyelmét. Októberben a növények védelmét emeltük ki. Az Erőszakmentesség hete keretében egy kihasználatlan falfelületet festettünk ki és Békés sarkot alakítottunk ki belőle. A falfelületen mindenki megjelenítette, hogy neki mit jelent a békés szemlélet. Az alkotást Kunhegyesi Ferenc festőművész irányította, aki intézményünk Művészetterápiás csoportját is vezeti. Hosszú évek óta segíti a roma gyermekek integrációját, pedagógusaink munkáját. A program elhivatott követője ő is, ezért iskolánk a „Békés Művész” címet adományozta neki.

Januárban az „Udvariasság hetét” hirdettük meg, melynek célja a tisztelettudó magatartás, az előzékenység, a segítőkészség, az udvarias viselkedésre való motiválás volt. Az iskolában dolgozó minden felnőtt, a buszmegállóban a büfés néni, de még a buszsofőrök is zsetonokat kaptak, hogy annak a diáknak adják jutalmul, aki helyesen viselkedik. A gyűjtés egy hétig tartott. A legtöbbet összegyűjtött osztály, mozi látogatást nyert. A társakkal, felnőttekkel szembeni helyes magatartásforma megnyilvánulása volta a célja a „Jó cselekedetek” hetének is, amit februárban szerveztünk. Itt matricákat gyűjthettek az osztályok, a legaktívabb csoport pedig ingyenes korcsolyázási lehetőséget kapott. Mindkét kampányunk esetében jó volt látni azt az összefogást, azt a gyermekek és felnőttek részéről megjelenő igyekezetet, amely a siker kulcsát jelentheti a hétköznapokban.  

Elkezdtük a programot, amelynek kezdete van, de vége nincs. Hisszük, hogy szélesebb körű összefogással a békés szemlélet kialakítható és fenntartható. Azon is dolgozunk, hogy minél több kollégánkból elkötelezett team tag váljon. Egy megkezdett út elején járunk, amely sok munkával és erőfeszítéssel jár, de az eddig tapasztalt részeredmények arra sarkallnak bennünket, hogy tovább kell haladnunk.

Az eltelt három év alatt sok segítséget kaptunk a program magyar adaptációs csoportjában dolgozó Adler Katalintól és Sándor Évától, amit ezúton is köszönünk. Megtapasztalhattuk a Szupervíziós teamben folyó intenzív munkát, amelyből sok új dolgot tanulhattunk. Szívből ajánljuk a programot azoknak a köznevelési intézményeknek, ahol tenni szeretnének egy békésebb és biztonságosabb környezet kialakításáért.

 A békítő team tagja:

Benke Ferencné

Bódog Erika

Dulai Dóra

Dulai Gabriella

Fazekasné Tatai Renáta

Gál Gyula

Molnárné Gép Anikó

Gyenizse Ágnes

Jancsovicsné Sziráczki Zsuzsanna

Lavati-Litauszki Márta

Schaffer István

Sztojka Bernadett

Viedner Mónika